Werkwijze

Stap 1: Aanmelding/intakgesprek
De aanmelding kan telefonisch of per e-mail plaatsvinden. Het intakegesprek vindt plaats in de praktijk en is bedoeld ter kennismaking. Tijdens dit gesprek
worden de hulpvraag/hulpvragen en de wensen be-sproken. Het intakegesprek is gratis en vrijblijvend.

Stap 2: Onderzoek
Na het intakegesprek volgt er, indien nodig, een pedagogisch didactisch onderzoek, waarbij het niveau, de onderwijsbehoeften en de leerstijl(en) van het
kind in kaart worden gebracht. Dit kan nodig zijn, om de begeleiding zo goed mogelijk af te stemmen op het leerproces.

Stap 3: Handelingsplan
In het handelingsplan wordt het plan van aanpak uitvoerig besproken. De onderwijs-behoeften staan hierbij centraal. Tevens worden de sterke kanten van
het kind ingezet, om zo aan het probleemgebied of de probleemgebieden te werken.

Stap 4: Begeleiding
Een begeleidingsmoment is veelal 45 minuten per week. Het totale begeleidingstraject is per kind verschillend (afhankelijk van de hulpvraag/
hulpvragen en de problematiek). Gedurende de begeleidingsmomenten wordt er gestructureerd en methodisch volgens het handelingsplan gewerkt
om de opgestelde doelen te bereiken. Soms kan het ook nodig zijn, dat er thuis extra geoefend wordt.

Stap 5: Evaluatie en advies
Na een bepaalde periode wordt er (opnieuw) getoetst, om te kijken of de gestelde doelen bereikt zijn. Hiervan wordt een verslag gemaakt. Dit verslag
wordt vervolgens met ouders en eventueel met school besproken. Hierna kan de begeleiding afgesloten worden, maar er kan ook besloten worden om
het aantal begeleidingsmomenten uit te breiden.

Tarieven
De tarieven zijn volgens de richtlijnen van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT).